REGULAMIN MOVE STUDIO

REGULAMIN SERWISU

movestudio.pl

 • Postanowienia ogólne

 

 • [Definicje] Terminom używanym w tym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:
  • Regulamin – niniejszy dokument;
  • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: pl, z której warunki korzystania określa Regulamin;
  • Studio – studio treningów pilates „MOVE Studio” prowadzonego w Krakowie przy ul. Piwna 25;
  • Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;
  • Zajęcia – grupowe lub indywidualne zajęcia sportowe, relaksacyjne i inne dotyczące aktywności fizycznej, prowadzone w Studiu lub online, do których dostęp można kupić za pośrednictwem Serwisu, w szczególności sesje masażu oraz treningi pilates;
  • Właściciel – właściciel Studia i administrator Serwisu: Mirek Angelika i Mirek Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mirek Angelika Mirek Grzegorz Spółka Cywilna” pod adresem: ul. Piwna 25, 30-527 Kraków, adres do doręczeń: Bagrowa 26/12, 30-733 Kraków, NIP: 6793269153, REGON 525514540, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego dla spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (na dzień sporządzenia Regulaminu – przez Ministra Rozwoju), adres e-mail do kontaktu: [email protected], tel.: 785-195-282 czynny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 20:00;
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu;
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawiera z Właścicielem na odległość umowę dotyczącą prowadzenia konta w Serwisie bądź udziału w Zajęciach. W przypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi, Użytkownicy działający w imieniu takich Klientów, z chwilą rejestracji w Serwisie oświadczają, że są upoważnieni do działania w imieniu takich Klientów i odpowiadają w tym zakresie wobec Właściciela.
 • [Cel] Serwis służy:
  • informowaniu o działalności Studia;
  • umożliwieniu dokonywania zakupów dostępów (wejściówek i karnetów) do Zajęć;
  • zapisów na Zajęcia;
  • określeniu zasad realizacji Zajęć, jeśli odbywają się one online.
 • [Funkcjonowanie Studia] Dodatkowe zasady porządkowe dotyczące działania Studia i warunków prowadzenia Zajęć w nim może regulować odrębny dokument dostępny w Studio.
 • [Zapoznanie się] Każda osoba przed skorzystaniem z Serwisu powinna zapoznać się z Regulaminem.
 • [Ustawa] W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.
 • [Polityka Prywatności] Zasady, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z Serwisu, korzystaniem z Usług świadczonych w ramach Serwisu oraz z uczestnictwem w Zajęciach, jak również uprawnienia osób, których dane dotyczą oraz inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Serwisem, Usługami i Zajęciami, określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: movestudio.pl/politykaprywatnosci/ (dalej: „Polityka Prywatności”).
 • [Zakaz] Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest w ramach korzystania z Serwisu podejmowanie przez Użytkownika działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, jak również dostarczanie treści bezprawnych. Treściami bezprawnymi są w szczególności treści naruszające prawo, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje lub dobra osobiste Właściciela oraz osób trzecich.
 • [Wymagania techniczne] Korzystanie z Serwisu wymaga:
  • komputera osobistego lub urządzenia mobilnego takiego jak tablet lub smartfon;
  • prawidłowo skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej;
  • dostępu do sieci Internet. Połączenie z siecią Internet może powodować naliczanie kosztów przez dostawcę sieci Internet. Są to koszty niezwiązane z korzystaniem z Usług i nie są pobierane przez Właściciela;
  • do założenia konta w Serwisie oraz dokonania zakupu dostępu do Zajęć niezbędne jest także posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 • [Możliwe zagrożenia] Korzystanie z Serwisu oraz Usług nie jest związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Użytkownika innymi, niż zwykłe zagrożenia, z jakimi wiąże się korzystanie z sieci Internet, do których należą m. in. wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, ataki osób trzecich zmierzające do złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Użytkownika lub Serwisu w celu nielegalnego pozyskania informacji, w tym danych osobowych.
 • [Zapobieganie] W celu zapobiegania zagrożeniom, w tym zagrożeniom, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zaleca się, aby Użytkownicy korzystali z oprogramowania chroniącego przed tymi zagrożeniami, w postaci programów antywirusowych i podobnych. Właściciel stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Serwisu i ich ochrony przed bezprawnym uzyskaniem dostępu do nich, w szczególności poprzez szyfrowanie danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu.
 • [Konserwacja] Właściciel nie gwarantuje ciągłej i nieprzerwanej dostępności Serwisu, w szczególności Właściciel nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia jego dostępności, w tym na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu. Właściciel zamieści w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem komunikat o planowanych przerwach w dostępności Serwisu.

 

 • Usługi

 

 • [Świadczenie Usług] Za pośrednictwem Serwisu Właściciel świadczy Usługi obejmujące:
  • umożliwienie dostępu do informacji zamieszczonych w Serwisie,
  • rejestrację w Serwisie i prowadzenie konta,
  • Usługę sklepu internetowego, w ramach którego udostępniane są narzędzia pozwalające na zawarcie na odległość z Właścicielem umowy dotyczącej dostępu do Zajęć,
  • zapisywanie się na Zajęcia,
  • Usługę dostarczania informacji dotyczących Serwisu, świadczonych za jego pośrednictwem Usług oraz informacji o pilatesie i masażu, tj. Usługę newslettera.
 • [Fitssey] Właściciel w ramach Serwisu i w celu świadczenia Usługi prowadzenia konta, Usługi sklepu internetowego oraz Usługi newslettera korzysta z oprogramowania Fitssey dostarczanego przez Grzegorza Tomasika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „lightenbody Grzegorz Tomasik” przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 7532294721.
 • [Dostęp do treści] Z chwilą wejścia na stronę Serwisu, Właściciel świadczy na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną Usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych w ramach Serwisu oraz zapoznawania się z nimi. Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie, w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika i nie wymaga rejestracji w Serwisie. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, o której mowa w niniejszym ustępie, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.
 • [Treści w Serwisie] Treści i zasoby udostępniane w ramach Serwisu przez Właściciela, w tym teksty, zdjęcia i inne materiały należą w całości do Właściciela, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej i obejmują m.in.:
  • dane kontaktowe dotyczące Właściciela i jego zespołu;
  • informacje o charakterystyce, cenach i grafiku Zajęć;
  • materiały o charakterze edukacyjnym związane aktywnością fizyczną, sportem, treningiem, metodą pilates oraz masażem.
 • [Zastrzeżenie] Zamieszczone w Serwisie wskazówki i porady mają wyłącznie charakter poglądowy i informacyjny, w szczególności nie zastępują fachowej porady lekarza lub innego specjalisty w zakresie indywidualnych predyspozycji do uprawiania sportu w ogólności i uczestnictwa w konkretnych Zajęciach.
 • [Cennik] W ramach Serwisu możliwe jest zapoznawanie się z cennikiem dostępów (wejściówek i karnetów) i charakterystyką Zajęć. Przeglądanie tych informacji jest możliwe dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga rejestracji.
 • [Grafik] Grafik stanowi interaktywne narzędzie umożliwiające uzyskanie informacji o rodzaju Zajęć, ich lokalizacji (online lub stacjonarnej), terminie i charakterystyce oraz zapisanie się na nie lub odwołanie rezerwacji na zasadach opisanych w Regulaminie. Zapisanie się na Zajęcia lub odwołanie rezerwacji wymagają rejestracji w Serwisie i uprzedniego wykupienia dostępu do Zajęć.
 • [Newsletter] W ramach świadczonej drogą elektroniczną Usługi newslettera Właściciel informuje Klientów, którzy w trakcie rejestracji, lub w ramach ustawień konta w Serwisie, zaznaczyli przycisk (checkbox) umożliwiający wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera na wskazany przez siebie adres e-mail, o nowych materiałach i Zajęciach oraz innych wydarzeniach dotyczących Serwisu, Właściciela bądź Studia, poprzez przesyłanie ich w postaci listu elektronicznego na podany adres e-mail. Rezygnacja z Usługi newslettera jest możliwa w każdej chwili poprzez zmianę ustawień konta w Serwisie lub poprzez bezpośredni kontakt z Właścicielem na adres e-mail: [email protected].
 • [Zakres] Usługa sklepu internetowego obejmuje:
  • umożliwienie Użytkownikowi rejestrację w Serwisie;
  • prowadzenie konta dla Klienta;
  • umożliwienie dokonania zakupu dostępu do Zajęć.
 • [Nieodpłatność] Z tytułu świadczenia Usługi Sklepu nie pobiera się od Klientów opłat.

 

 • Rejestracja i konto

 

  • [Przebieg rejestracji] W celu rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien wypełnić online formularz rejestracyjny dostępny w zakładce „Zapisz się”, podając swoje imię i nazwisko oraz swój adres e-mail, potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, na podany tam adres e-mail przesyłana jest przez Właściciela wiadomość zawierająca link aktywacyjny, z którego skorzystanie jest wymagane do potwierdzenia dokonania rejestracji i aktywacji konta. Kliknięcie na link powoduje przekierowanie do Serwisu, gdzie możliwe jest wybranie i wprowadzenie hasła.
  • [Konto] Z chwilą dokonania rejestracji następuje zawarcie przez Klienta z Właścicielem umowy o świadczenie Usługi prowadzenia konta (dalej: „Konto”), na zasadach określonych w Regulaminie.
  • [Logowanie] Każdorazowe logowanie do Konta odbywa się przy użyciu loginu i hasła. Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji lub zmieniony następnie przy pomocy ustawień Konta. Hasło może zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu na Konto w każdym czasie.
  • [Ochrona hasła] Klient nie powinien udostępniać osobom trzecim hasła do swojego Konta, za wyjątkiem osób przez niego upoważnionych.
  • [Czas trwania umowy] Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia nieodpłatnie i w każdym czasie, poprzez kontakt z Właścicielem na adres [email protected] lub poprzez skorzystanie z narzędzi udostępnionych w ramach Konta. Usunięcie Konta nie wpływa na zawarte przedtem umowy dotyczące dostępu do Zajęć, uniemożliwia jednak zapisanie się na Zajęcia za pośrednictwem Serwisu z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, do którego Klient nie zalogował się przez okres dłuższy, niż 12 (dwanaście) miesięcy i przez taki okres nie dokonał zakupu dostępu do Zajęć oraz Konta, które zostało użyte do korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przeznaczeniem Serwisu.

 

 • Dostępy

 

  • [Rodzaje dostępów] W ramach Serwisu możliwe jest zawarcie z Właścicielem umowy o dostęp do Zajęć na następujących zasadach:
   • na pojedyncze Zajęcia (wejściówka);
   • jako karnet wstępu ważny na określoną liczbę wejść na konkretny typ Zajęć przez określony czas ważności karnetu.
  • [Zaproszenie do zawarcia umowy] Informacje zawarte w Serwisie dotyczące charakterystyki i ceny Zajęć nie stanowią oferty Właściciela w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • [Zmiana ceny] Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cennika Zajęć, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz przyznawania i odbierania zniżek, przy czym uprawnienie to nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów.
  • [Ceny] Ceny Zajęć są cenami brutto, zawierającymi wszystkie opłaty i podatki (w tym podatek VAT, jeżeli dotyczy) i są podawane w złotych. Ceny nie obejmują ewentualnych kosztów ponoszonych przez Klienta w związku z koniecznością uzyskania dostępu do narzędzi komunikacyjnych w przypadku korzystania z Zajęć odbywających się online ani ewentualnych opłat za dostęp do sieci Internet.
  • [Zniżki] Jeżeli Zajęcia przeznaczone są dla osób legitymujących się określoną podstawą do uzyskania zniżki (np. młodzież, seniorzy), Właściciel może uzależnić dopuszczenie osoby do takich Zajęć od okazania przez nią dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania ze zniżki.

 

 • Zawarcie umowy

 

  • [Obowiązkowa rejestracja] Zawarcie umowy dostępu do Zajęć jest możliwe po dokonaniu rejestracji w Serwisie.
  • [Zawarcie umowy] Zawarcie umowy dostępu do Zajęć wymaga:
   • zalogowania się do Konta (jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany) lub dokonać rejestracji (jeżeli Użytkownik nie posiada Konta);
   • wyboru rodzaju Zajęć,
   • wyboru modelu dostępu (dostęp jednorazowy, rodzaj karnetu);
   • wyboru metody płatności;
   • wprowadzenia ewentualnego kodu rabatowego;
   • zweryfikowania podanych danych i dokonanych wyborów i wybrania przycisku „Kup teraz”.
  • [Skutek] Wybranie przez Klienta przycisku „Kup teraz” oznacza zawarcie umowy dostępu do Zajęć i zobowiązanie Klienta do dokonania zapłaty.
  • [Utrwalenie treści Umowy] Utrwalenie treści umowy następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta przypisany do Konta dokumentu potwierdzającego warunki zawartej umowy. Klient ma do nich także dostęp po zalogowaniu się na swoje Konto.

 

 • Płatności

 

  • [Metody] W ramach Serwisu możliwe jest dokonanie zapłaty za dostęp do Zajęć przelewem internetowym oraz kartą kredytową za pośrednictwem bramki płatniczej iMoje – usługi świadczonej przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
  • [Termin zapłaty] Płatność powinna być bezzwłocznie. Właściciel potwierdza otrzymanie płatności wysyłając informację na przypisany do Konta adres e-mail.
  • [Kody rabatowe] Właściciel może oferować Klientom rabaty udostępniając im kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych Właściciel udostępnia wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien przed wyborem przycisku „Kup teraz” wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu.

 

 • Zajęcia

 

  • [Lokalizacja] Zajęcia prowadzone są zgodnie z opisem w grafiku – stacjonarnie w Studio lub w online poprzez wskazane w opisie Zajęć platformy komunikacyjne, w godzinach ustalonych i opublikowanych w grafiku Zajęć dostępnym w Serwisie. Zajęcia online polegają na wykonywaniu przez uczestników Zajęć ćwiczeń pod zdalną kontrolą trenera prowadzącego Zajęcia.
  • [Kwestie techniczne] W przypadku, w którym Zajęcia odbywają się online, bez osobistego stawiennictwa uczestników i trenera w Studiu, korzystanie z nich wymaga dostępu do narzędzia „Google Meet” lub konta w serwisie Facebook, pozwalającego na dostęp do rozmów grupowych, zgodnie z opisem Zajęć w grafiku. W przypadku Zajęć indywidualnych online Właściciel dopuszcza możliwość uzgodnienia innych kanałów komunikacji bezpośredniej. W celu uczestnictwa w Zajęciach prowadzonych online, Klient zobowiązany jest samodzielnie i z odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o przygotowanie techniczne związane z dostępem narzędzi komunikacyjnych, za pośrednictwem których przeprowadzane będą Zajęcia.
  • [Małoletni] Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w Zajęciach wyłącznie dedykowanych dla osób niepełnoletnich, na podstawie umowy o dostęp do takich Zajęć zawartej przez prawnego opiekuna takiej osoby niepełnoletniej w ramach Konta prowadzonego dla opiekuna i na jego odpowiedzialność.
  • [Zapisy] Na wszystkie Zajęcia obowiązują zapisy za pośrednictwem Serwisu po uprzednim założeniu Konta i wykupieniu odpowiedniego dostępu. Zapisy są możliwe najwcześniej 2 (dwa) miesiące przed terminem Zajęć.
  • [Ograniczona liczba miejsc] Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na Zajęciach grupowych, o prawie do udziału w danych Zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe jest zapisanie się na listę rezerwową Zajęć w sytuacji, gdy grupa na dane Zajęcia jest pełna.
  • [Poziom Zajęć] Zapisów na Zajęcia Klient powinien dokonywać z uwzględnieniem poziomu Zajęć, własnych założeń, możliwości, umiejętności i stanu zdrowia. Poziom oraz charakter Zajęć wynika z ich opisu, z którym Klient powinien się przed zakupem dostępu i zapisaniem na Zajęcia zapoznać. Klient odpowiada za przystąpienie do Zajęć, które nie odpowiadają mu poziomem, w szczególności rezygnacja z nich w czasie ich trwania stanowi wykorzystanie Zajęć z zakupionej przez Klienta puli.
  • [Przygotowanie do Zajęć] Klient przystępując do Zajęć powinien być do nich przygotowany, w szczególności posiadać odpowiedni strój adekwatny do rodzaju Zajęć oraz upewnić się, że jego stan zdrowia i samopoczucie pozwalają mu na udział w Zajęciach zgodnie z ich opisem.
  • [Przygotowanie do Zajęć online] Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego, Klient przystępując do Zajęć online zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednie miejsce (w tym w szczególności wystarczającą przestrzeń oraz właściwą nawierzchnię) do ćwiczeń. Wykonując ćwiczenia w ramach Zajęć online Klient powinien stosować się do wskazówek osoby prowadzącej takie Zajęcia, jednak musi mieć świadomość, że osoba prowadząca Zajęcia online nie może bezpośrednio weryfikować prawidłowości wykonania ćwiczenia przez Klienta ani dostosowania ćwiczenia do indywidualnych możliwości Klienta, wobec czego Klient powinien samodzielnie kontrolować swoje możliwości i organizm i powstrzymać się od wykonywania ćwiczenia, które powoduje ból lub inny dyskomfort, aby uniknąć powstania kontuzji.
  • [Zajęcia] Pojedyncze Zajęcia trwają ok. 55 minut i stanowią część kursu prowadzonego w ramach Studia, o określonych cechach i charakterystyce, z którymi można się zapoznać w ramach Serwisu.
  • [Rezygnacja z zapisu] Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w Zajęciach poprzez rezygnację z rezerwacji dokonaną w Serwisie ( tzw. wczesne anulowanie ) maksymalnie do 24 (dwudziestu czterech) godzin przed rozpoczęciem Zajęć grupowych, oraz do 18 (osiemnastu) godzin przed rozpoczęciem Zajęć indywidualnych i w duecie, których dotyczy rezygnacja. W takim przypadku trening nie przepada i można go odrobić w innym dogodnym terminie przed upływem ważności karnetu. Wypisanie się z zajęć, czyli rezygnacja, w terminie krótszym, niż wskazane powyżej 24 lub 18 godzin przed rozpoczęciem Zajęć ( tzw. późne anulowanie ) jest możliwe, lecz w takim przypadku uważa się, że Klient brał udział w Zajęciach.
  • [Spóźnienia i nieobecności] Spóźnienie się lub nieobecność Klient bierze na własną odpowiedzialność.

 

 • [UWAGA – przystąpienie do Zajęć] Właściciel informuje, że Klient będący konsumentem, traci prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do Zajęć, jeżeli taki Klient poprzez przystąpienie do korzystania z wykupionego dostępu do tych Zajęć (poprzez rozpoczęcie uczestnictwa w Zajęciach lub nieodwołanie rezerwacji Zajęć na zasadach określonych w punkcie 7.10. powyżej) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do nich, wyrazi zgodę na wykonanie przez Właściciela Usługi polegającej na prowadzeniu tych Zajęć przed upływem okresu do odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej dostępu do tych Zajęć, a Zajęcia te się odbędą w pełni.

 

 • [Odwołanie Zajęć] Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć grupowych gdy:
  • liczba Klientów zapisanych na zajęcia nie będzie przekraczać 1 (jednej) osoby;
  • w przypadku choroby lub niedyspozycji trenera i braku możliwości jego zastąpienia.
 • [Zapewnienie] Właściciel zapewnia, że dołoży starań, aby Zajęcia się odbywały zgodnie z grafikiem udostępnionym w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. W przypadku, w którym Zajęcia nie odbędą się z przyczyn zależnych od Właściciela:
  • w przypadku zakupu pojedynczych Zajęć Klient będzie mógł wykorzystać je w innym terminie;
  • w przypadku zakupu karnetu, o którym mowa w § 4 ust. 4.1.2. Regulaminu – ewentualna rezerwacja odwołanych Zajęć nie będzie powodowała wykorzystania liczby wykupionych wejść, a ważność karnetu zostanie wydłużona, lub Klient będzie mógł wykorzystać karnet w niewykorzystanym dotąd zakresie na potrzeby innych Zajęć o takiej samej lub niższej cenie, w zależności od swojej decyzji.

 

 • Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

 • [Termin] Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 (czternastu) dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od daty zawarcia umowy o dostęp do Zajęć.
 • [Sposób] Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Właściciela o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Skorzystanie ze wskazanego wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy kierować pisemnie na adres „Mirek Angelika Mirek Grzegorz Spółka Cywilna” pod adresem: ul. Piwna 25, 30-527 Kraków, adres do doręczeń: Bagrowa 26/12, 30-733 Kraków, NIP: 6793269153, REGON 525514540, lub mailowo na adres e-mail: [email protected].
 • [Zwrot należności] W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, Właściciel zobowiązany jest zwrócić konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Właściciela oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • [Wyjątki] Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy m.in.:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – sytuacja taka występuje w przypadku, w którym Klient będący konsumentem poprzez przystąpienie do korzystania z dostępu do Zajęć (poprzez rozpoczęcie uczestnictwa w Zajęciach lub nieodwołanie rezerwacji Zajęć, które się odbyły, na zasadach określonych w punkcie 7.10. powyżej) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do tych Zajęć wyrazi zgodę na wykonanie przez Właściciela Usługi polegającej na prowadzeniu Zajęć przed upływem okresu do odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej dostępu do tych Zajęć, a Zajęcia te się w pełni odbędą;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług.
 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, który nie jest konsumentem.

 

 • Reklamacje

 

  • [Jak zgłosić] Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług mogą być składane pisemnie na adres „Mirek Angelika Mirek Grzegorz Spółka Cywilna” pod adresem: ul. Piwna 25, 30-527 Kraków, adres do doręczeń: Bagrowa 26/12, 30-733 Kraków, lub mailowo na adres e-mail: [email protected].
  • [Co zamieścić] W reklamacji należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub mailowy, na jaki powinna być skierowana odpowiedź na reklamację, powód składania reklamacji oraz ewentualne żądanie.
  • [Odpowiedź] Właściciel rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących w Polsce i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie ze wskazaniami osoby składającej reklamację w myśl ust. 2 powyżej, a jeżeli takich wskazań brak – w sposób analogiczny do sposobu złożenia reklamacji.
  • [Dobrowolność] Postępowanie reklamacyjne jest całkowicie dobrowolne.
  • Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • Postanowienia końcowe

 

  • [Polskie prawo] Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującym w Polsce.
  • [PDF] Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formacie PDF w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie.
  • [Zmiany Regulaminu] Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
   • konieczność zaktualizowania danych teleadresowych, w tym nazw lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
   • potrzebę dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa dotyczących kwestii uregulowanych Regulaminem;
   • potrzebę wykonania orzeczeń lub decyzji bądź zaleceń uprawnionych sądów lub organów administracji państwowej w kwestiach dotyczących treści uregulowanych Regulaminem;
   • zmianę działania Serwisu, w tym jego rozbudowa i dodanie nowych funkcjonalności;
   • zmianę warunków świadczenia Usług za pomocą Serwisu;
   • potrzebę usunięcia ewentualnych błędów lub niejasności, gdyby pojawiły się w Regulaminie;
   • konieczność modyfikacji Regulaminu w celu uniknięcia nadużyć lub naruszeń Regulaminu.
  • [Informacja o zmianie] Właściciel poinformuje z wyprzedzeniem przynajmniej 14-dniowym o zmianie Regulaminu Klientów oraz Użytkowników, dla których prowadzone jest w Serwisie Konto. Informacja zostanie przekazana poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta, lub podany w ramach zawarcia umowy o zakup dostępu do Zajęć stosownego powiadomienia wraz treścią zmienianego Regulaminu i informacją o dacie wejścia zmiany w życie. Ponadto, Właściciel w tym samym terminie zamieści w Serwisie komunikat informujący o wprowadzanych zmianach. Zmieniony Regulamin wiąże osoby, które przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie nie zrezygnują z prowadzenia dla nich Konta.
  • [Stosowanie starego Regulaminu] Do Klientów, którzy zawarli umowę dotyczącą dostępu do Zajęć przed wejściem w życie Regulaminu, stosuje się Regulamin w postaci, która obowiązywała w chwili dokonania zakupu dostępu do Zajęć.
  • [Informacja] Realizując nałożony przez przepisy prawa obowiązek Właściciel informuje, że konsument korzystający z Serwisu może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu pomiędzy nim a przedsiębiorcą – w tym Właścicielem – zwracając się do powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych działań należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, dotyczące także możliwości uzyskania pomocy w sprawie sporu z przedsiębiorcą, dostępne są również na stronach internetowych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
  • [Platforma ODR] Realizując nałożony przepisami prawa obowiązek Właściciel informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ORD (ang: online dispute resolution), stanowiąca narzędzie dla konsumentów i przedsiębiorców decydujących się na pozasądowe rozstrzyganie sporów w zakresie zawartych przez Internet umów sprzedaży i umów o świadczenie usług.
  • [ADR/ODR] Właściciel informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozwiązywania sporów ani nie korzysta z rozwiązywania sporów przy pomocy platformy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w sprawach dotyczących umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych w związku z korzystaniem z Serwisu i nie zobowiązuje się do korzystania z takich metod i z tej platformy, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  • [Właściwość sądu] Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Właścicielem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Właściciela.
  • [Prawo polskie] Regulamin podlega prawu obowiązującemu w Polsce.

Sprawdź naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.